online verzekeringen

Bootverzekering

 • Lager eigen risico bij schadevrij varen
 • Ruime dekking eigen gebrek
 • Hoger eigen risico, meer korting
Bereken mijn premie

Dekkingen bootverzekering

Wat is een bootverzekering?

Als u een boot heeft, is het belangrijk om deze goed te verzekeren. Uw boot kan beschadigen of worden gestolen. Maar het is ook belangrijk om u te verzekeren voor schade die u aan anderen veroorzaakt met uw vaartuig. Daarvoor is de bootverzekering.
Of u nou lange reizen maakt met uw prachtige catamaran, of af en toe lekker gaat roeien in uw roeiboot. Bij WitGeld.nl kunt u al uw pleziervaartuigen of boten verzekeren met onze bootverzekering.
Onze bootverzekering verzekert onder meer:

 • Catamaran
 • Motorboot
 • Open zeilboot
 • Roeiboot
 • Kano
 • Sloep
 • Zeilboot met kajuit
 • Classic runabout
 • Aak

Aansprakelijkheid, Basis of Uitgebreid dekking?

Bij een bootverzekering krijgt u van ons de volgende keuze:

Aansprakelijkheid. U verzekert uw aansprakelijkheid. Voor schade die u aan anderen kunt veroorzaken, met uw vaartuig. Kiest u voor een wettelijke aansprakelijkheidsdekking bij uw bootverzekering? Dan vergoedt de verzekeraar de schade die u aan anderen heeft veroorzaakt. Waar u dus voor aansprakelijk bent. Schade aan uw eigen boot is met deze dekking dus niet verzekerd.

U verzekert ook uw vaartuig zelf, oftewel met een Basis dekking, of met een Uitgebreid dekking. Dit dekt naast de aansprakelijkheidsschade ook schade aan uw eigen vaartuig. Dit is schade door brand, een aanvaring, vandalisme of diefstal. De verzekeraar zorgt ervoor dat de schade door dit soort gebeurtenissen wordt vergoed met behulp van de bootverzekering. Niet alleen uw vaartuig zelf is dan verzekerd, maar ook schade aan uw spullen in, aan en op uw vaartuig.

De verschillen tussen een Basis en een Uitgebreid dekking kunt u vinden in onze polisvoorwaarden in "Artikel 3.9 Beperkingen bij Basisdekking", op blad 8. Daarin staat helder uitgelegd welke beperkingen de Basisdekking ten opzichte van de Uitgebreide dekking heeft bij een bootverzekering.

Hier een beknopt overzicht van de beperkingen van de basisdekking ten opzichte van de uitgebreide dekking bij een bootverzekering.

 • Bijboot is niet meeverzekerd.
 • Nautische apparatuur is alleen dit vermeldt wordt op de polis.
 • Eigen gebrek? Alleen brand, ontploffing of aanvaring met een vaartuig is dan gedekt.
 • Er is geen dekking voor schade aan op elektriciteit werkende onderdelen/apparatuur van het vaartuig veroorzaakt door ‘overspanning’ (inductie).
 • Uitsluitend lakschade / schrammen en krassen wordt niet gedekt.
 • Vorstschade: Geen dekking als er schade is ontstaan door bevriezing van enige vloeistof aanwezig in het vaartuig, tenzij het vaartuig "winterklaar" is gemaakt door een officieel erkend bedrijf.
  Het lekvaren van opblaas- of rubberboten.
 • Geen recht op vervangend vaartuig
 • De volgende regelingen blijven buiten toepassing: "Waardegarantie bij schade binnen 3 jaar", "Extra uitkering bij aanschaf nieuwe vaartuig", "Lager eigen risico bij schadevrij varen". (De bedoelde regelingen zijn in de voorwaarden omschreven in het artikel met het onderwerp ‘Schade’, onderdeel Schaderegeling vaartuig’).
 • Inboedel wordt op dagwaarde vergoedt. Op audiovisuele- en computerapparatuur geldt €500,- als maximale uitkering.
  Ongevallenverzekering
 • Ook kunt u kiezen voor een ongevallenverzekering. Als dit niet mogelijk is, dan is dit automatisch meeverzekerd op uw WA-casco verzekering. Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden door een ongeval. De hoogte van de uitkering, vindt u eveneens in onze polisvoorwaarden.

Het eigen risico bedrag bij een bootverzekering kunt u zelf bepalen.

Dekking bootverzekering

De bootverzekering geeft u, de verzekerde, recht op een vergoeding voor schade van het vaartuig Als deze schade het gevolg is van een van de hierna omschreven (gedekte) gebeurtenissen. Ongeacht of deze gebeurtenissen zijn gebeurd tijdens het varen, maar ook bijvoorbeeld tijdens winterstalling, vervoer op een trailer, verblijf op een werf voor onderhoud of reparatie.

1. Brand en ontploffing; ongeacht of deze binnen of buiten het vaartuig is ontstaan.

2. Van buiten komend onheil

Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld:

 • Een aanvaring
 • Zinken
 • Diefstal van (onderdelen van) de boot met inbegrip van de schade die ontstaat bij poging hiertoe.
 • Verduistering
 • Vandalisme

3. Blaasvorming in polyester door osmose

Osmose, voor zover deze leidt tot blaasvorming in polyester delen van het vaartuig. Dit moet zich wel openbaren binnen de eerste 3 jaar na de eerste keer dat de boot het water voor het eerst heeft betreden.

4. Eigen gebrek vaartuig

Een eigen gebrek van de boot is gedekt zolang er sprake is van het niet goed functioneren van (een onderdeel van) de boot, waarvan mag worden verwacht dat dit normaal gesproken goed functioneert. Bijvoorbeeld door het gevolg van een constructie- of een ontwerp fout.
Schade als gevolg van een eigen gebrek wordt vergoed op voorwaarde dat het gebrek niet bekend was of bekend kon zijn, en dat er geen sprake is van:

Een niet hechtende verflaag / delaminatie

Slijtage en andere geleidelijk inwerkende omstandigheden

5. Eigen gebrek voortstuwingsinstallatie

Van een eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie is sprake bij een zodanige minderwaardige eigenschap van (een onderdeel van) de voortstuwingsinstallatie dat deze niet functioneert op een manier die normaal gesproken van (dat onderdeel van) de voortstuwingsinstallatie mag worden verwacht.
Gedekt is bijvoorbeeld het gevolg is van een constructie- of een ontwerpfout.

Een eigen gebrek als gedekte schade-oorzaak geldt zolang de betreffende voortstuwingsinstallatie niet ouder is dan 10 jaar.
Schade als gevolg van een eigen gebrek wordt vergoed op voorwaarde dat het gebrek niet bekend was of bekend kon zijn, en dat er geen sprake is van:

Slijtage en andere geleidelijk inwerkende omstandigheden.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen over een bootverzekering

Hoe wordt schade afgehandeld? We lichten 6 verschillende onderwerpen toe:

1. Schaderegeling op basis van reparatie

Wanneer reparatie mogelijk is en er geen sprake is van totaal verlies, vergoedt de maatschappij de Kosten hiervoor. Bij vervanging van onderdelen wordt geen aftrek toegepast voor veronderstelde verbetering wegens ‘nieuw voor oud’, tenzij sprake is van vervanging van:

 • (dek)zeilen, buiskappen etc;
 • een buitenboordmotor ouder is dan 3 jaar;
 • onderdelen die al vóór de schadegebeurtenis beschadigd blijken als gevolg van slijtage.

Restwaarde van vervangen onderdelen wordt op de vergoeding in mindering gebracht.

2. Schaderegeling op basis van totaal verlies

De uit te keren schadevergoeding wordt vastgesteld op basis van totaal verlies indien:
– reparatie niet mogelijk is;
– Reparatie wel mogelijk is maar niet wordt uitgevoerd;
– sprake is van diefstal/verduistering van het gehele vaartuig.
Bij totaal verlies wordt de vergoeding vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde vóór de schadegebeurtenis en de waarde direct daarna (de restantwaarde).

3. Waardegarantie bij schade binnen 3 jaar

Indien binnen 3 jaar na de aankoopdatum van het vaartuig sprake is van een “totaal verlies” schade, geldt als dagwaarde de aanschafwaarde van de boot zoals vermeld op de (originele) aankoopnota.

4. Extra uitkering bij aanschaf nieuw vaartuig

Indien de verzekerde naar aanleiding van “totaal verlies” overgaat tot aanschaf van een andere boot kan de verzekerde extra uitkerring krijgen als de aanschafprij meer is dan het schadebedrag. De extra uitkering is max 10% van de dagwaarde van de boot. De uit te keren vergoeding zal nooit meer dan 110% van het verzekerde bedrag zijn.

5. Lager eigen risico bij schadevrij varen

Bij toepassing van het eigen risico wordt rekening gehouden met een of meer (opeenvolgende) Schadevrije jaren voorafgaande aan het jaar waarin de schade plaatsvindt. Ieder schadevrij jaar wordt het eigen risico met 20% verminderd.
Hierbij geldt dat:

 • het bedrag waarmee het op de polis vermelde eigen risico in totaal kan worden verminderd maximaal 1250 euro bedraagt.
 • minimaal een eigen risico ten bedrage van 250 euro van toepassing blijft.

6. Geen eigen risico bij schade aan bijboot

Bij een schade waardoor er alleen schade aan de bij de boot behorende bijboot is ontstaan, wordt het eigen risico niet toegepast.

Keuze eigen risico:

 

 • tot 75.000 basisdekking; 250, 500 euro
 • tot 75.000 uitgebreide dekking: 250, 500 euro
 • 75.000 tot 100.000; 250, 500, 1000
 • 100.000 tot 250.000; alleen 500 euro
 • meer dan 250.000; alleen 1.000 euro

Zowel Delta Lloyd als de Europeesche zijn de risicodragers van onze bootverzekering.

De verzekeraar stelt de schadevergoeding vast op basis van de nieuwwaarde of dagwaarde van het beschadigde object. Dit hangt af van hoe oud uw boot en/of uw spullen zijn. Vergoedt de verzekeraar de dagwaarde? Dan gebruikt hij een afschrijvingspercentage. In de polisvoorwaarden leest u hoe dit is geregeld.

Voorwaarden bootverzekering

Voorwaarden bootverzekering / pleziervaartuigverzekering WitGeld.nl